درمان ترکیبی مبتنی بر نانوذرات ترکیبی لیپید

پلیمر با سیس پلاتین و Afatinib با هدف قرار دادن گیرنده‌های EGFR / HER۲ برای بهبود درمان سرطان نازوفارنکس.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، کارسینوم نازوفارنکس (NPC) یکی از شایعترین کارسینوما‌ها در میان جمعیت کانتونی چین جنوبی و جنوب شرقی آسیا است (مسئول ۸ ٪ از کل سرطان‌ها فقط در چین).

اگرچه شیمی درمانی و رادیوتراپی همزمان مبتنی بر پلاتین موفقیت آمیز بوده است، اما درمان NPC متاستاتیک همچنان دشوار است و میزان نارسایی آن بالا است.

روش ها:
بنابراین، ما نانوذرات ترکیبی لیپید پلیمر پایدار (NP) حاوی سیس پلاتین (CDDP) و afatinib (AFT) را توسعه دادیم.

این دارو‌ها برای مقابله با NPC به طور هم افزایی عمل می‌کنند. نانوذرات فرموله شده تحت تجزیه و تحلیل دقیق in vitro و in vivo قرار گرفتند.

یافته ها:
ما دریافتیم که CDDP و AFT اثر ضد سرطانی هم افزایی را در یک نسبت مولی خاص به نمایش می‌گذارند. NP‌ها نسبت به کوکتل دارویی رایگان (ترکیبی) در کاهش زنده ماندن سلول، افزایش آپوپتوز، مهار مهاجرت سلولی و انسداد چرخه سلول موثرتر بودند. زنده ماندن سلول بعد از تک درمانی CDDP تا ۸۵.۱ ٪ بود، اما CDDP + AFT (۱/۱ w / w) به طور قابل توجهی زنده ماندن را به ۳۹.۵ ٪ کاهش داد. در ۱ میکروگرم در میلی لیتر، NP‌های ترکیبی لیپید-پلیمر AFT / CDDP بارگذاری شده (ACD-LP) به طور قابل توجهی سیتوتوکسیک‌تر از ترکیب CDDP + AFT بود، که نشان دهنده برتری سیستم NP است.

نتیجه گیری:
NPs به طور قابل توجهی رشد تومور را در مقایسه با CDDP یا AFT تک درمانی به تأخیر می‌اندازد و به وضوح سمی نیستند. به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که NP‌های ترکیبی لیپید-پلیمر AFT / CDDP بارگذاری شده پتانسیل زیادی را به عنوان درمانی برای NPC از خود نشان می‌دهند.