نظام پزشکی با شورای عالی بیمه به توافق نرسید/ اقتصاد درمان در معرض سقوط

سازمان نظام پزشکی با شورای عالی بیمه در خصوص افزایش تعرفه‌های درمان به توافق نرسید.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، در جلسه امروز مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد افزایش ۶۰٪ در بخش فنی و ۴۰٪ در بخش حرفه‌ای متناسب با افزایش قانون کار با میانگین گلوبال حدودا ۵۰٪ وارد مذاکره با سایر اعضا گردید که در نهایت اعضای دیگر مرکب از وزیر بهداشت، معاونت درمان، ریاست تامین اجتماعی و نمایندگان کلیه بیمه‌ها با در نظر گرفتن منابع دولت و بیمه‌ها به عدد ۲۸/۵٪ افزایش رسیدند که رئیس کل سازمان دکتر رئیس زاده، برای نخستین بار از امضای این صورتجلسه خودداری و بر مطالبات بر حق اعضا تاکید نمودند.

متاسفانه ترکیب این شورا به سود همه ذینفعان و بر اساس قانون موضوعه نمی باشد.