مطالعه EORTC 22033-26033 هیچ تفاوتی در زنده ماندن بدون پیشرفت بین گلیومای high risk-low grade که ،تحت رادیوتراپی (RT) یا تموزولومید (TMZ) شیمی درمانی به تنهایی به عنوان درمان اصلی قرار دارد ، نشان نداد. با توجه به تأثیر سو احتمالی طولانی مدت RT بر عملکرد حافظه ، این مطالعه با هدف تعیین اینکه آیا […]

مطالعه EORTC 22033-26033 هیچ تفاوتی در زنده ماندن بدون پیشرفت بین گلیومای high risk-low grade که ،تحت رادیوتراپی (RT) یا تموزولومید (TMZ) شیمی درمانی به تنهایی به عنوان درمان اصلی قرار دارد ، نشان نداد.
با توجه به تأثیر سو احتمالی طولانی مدت RT بر عملکرد حافظه ، این مطالعه با هدف تعیین اینکه آیا TMZ با اختلال کمتری در عملکرد حافظه همراه است یا خیر ارتباط دارد.
روش ها. با استفاده از آزمون یادگیری کلامی دیداری (VVLT) ، عملکرد حافظه در ابتدا و متعاقباً هر ۶ ماه ارزیابی شد. حداقل انطباق برای تجزیه و تحلیل آماری ۶۰ تعیین شده است. از شاخص های متداول عملکرد حافظه (یادآوری فوری VVLT ، یادآوری کل ، ظرفیت یادگیری و یادآوری تأخیری) به عنوان اقدامات نتیجه استفاده شد. با استفاده از یک مدل خطی مخلوط ، عملکرد حافظه بین بازوهای درمان و با گذشت زمان مقایسه شد.
نتایج. ارزیابی عصب روانشناختی در ۹۸ بیمار (۵۳ RT ، ۴۶TMZ) انجام شد. در ۱۲ ماه ، انطباق با ۶۶٪ کاهش یافته است ، تجزیه و تحلیل محدود به شروع ، ۶ ماه و ۱۲ ماه. در ابتدا ، بیماران در هر دو بازوی درمانی از نظر عملکرد حافظه ، جنس ، سن و سطح تحصیلات تفاوتی نداشتند. با گذشت زمان ، بیماران در هر دو بازو بهبود در یادآوری فوری (P = 0.017) و تعداد کل کلمات به یادآوری شده را نشان دادند (کل یادآوری ؛ P <0.001 ، البته با بهبود تأخیر در بیماران RT (گروه به زمان ؛ P = 0.011). عملکرد حافظه با حجم ناخالص ، بالینی یا برنامه ریزی شده RT همراه نبود.