تاثیر کووید ۱۹ در ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل

پرتودرمانی | تاثیر کووید 19 در سرطان کولورکتال

ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻚ راﺟﻌﻪ

در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ، ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ COVID-19 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻮﻣﻮر، ﺳﺎﻳﺰ اوﻟﻴﻪ و زﻣﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز، ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﻪ رﻳﻪ ﻳﺎ ﮔﺮه ﻫﺎى ﻟﻨﻔﺎوى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاى ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮر آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﺣﺠﻢ آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻛﺒﺪى ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮى دارﻧﺪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎى ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻲ، ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ RAS / BRAF wild -type ﺑﺮاى ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع BRAF V600E mutant ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻى رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻛﭙﺴﻴﺘﺎﺑﻴﻦ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﭙﺴﻴﺘﺎﺑﻴﻦ در ﻛﻨﺎر ﺑﻮاﺳﻴﺰوﻣﺐ زﻣﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ RAS / BRAF wild -type ﺳﺘﻮﻛﺴﻴﻤﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺴﻦ، ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ physical status ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل درﻳﺎﻓﺖ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺧﻂ دوم و ﺳﻮم ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ درﻣﺎن ﺑﻪ داروى regorafenib ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺰرﮔﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺪﻳﺪى دارﻧﺪ و داراى ژﻧﻮﺗﺎﻳﭗ BRAF V600E ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻗﻮى ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت درﻣﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از وﻗﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ COVID-19 ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

هشدار سازمان جهانی بهداشت پیرامون کووید ۱۹

این مطلب را از دست ندهید:
یک تومور مغزی با دقت شناسایی و از مغز خارج شد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
به کمک نیاز دارید؟ ارتباط از طریق واتساپ

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24